Työvoimakoulutus työllistää, muttei merkittävästiEräs valtion tarjoama työllistämistä helpottava toimi on työvoimakoulutus. Työllisyyspolitiikan slangissa se kuuluu ns. aktiivisten työllisyyspoliittisten toimenpiteiden piiriin. Kuinka aktiivisesti se sitten työllistää?


Työllisyyskoulutusta kritisoidaan usein vain keinotekoisina ja tehottomina pätkäkursseina, joiden todellinen tarkoitus ei ensisijaisesti olisi parantaa työttömän työmarkkinatilannetta, vaan pikemminkin vain katkaista työttömyys edes vähäksi aikaa. Toisaalta on todettava, että sekin on yksilön kannalta myönteistä ja että se omalta osaltaan estää syrjäytymistä.

Työministeriö tutki

Työministeriö teki kahden vuoden seurantatutkimuksen työvoimakoulutuksen vaikutuksista yksilön näkökulmasta. Tutkija Iiris Mikkosen loppuraportti "Työvoimakoulutus osana työmarkkinapolkua - Koulutuksen vaikuttavuus yksilötasolla" valmistui pari viikkoa sitten.

Koulutuksen työllistäviin vaikutuksiin kohdistuu paljon odotuksia niin yksilön kuin yhteiskunnankin taholta samalla kun sen reunaehdot, ennenkaikkea yleinen työllisyystilanne ovat heikentäneet sen vaikutusmahdollisuuksia oleellisesti. Tutkimuksen apuvälineeksi tutkija on ottanut käsitteen työmarkkinapolku.

Tällä hän tarkoittaa koko tutkimusjakson saman yksilön työmarkkinahistoriaa. Tutkimuksessa vertaillaan toisaalta 4 583 työvoimakoulutuksen keväällä 1993 aloittaneita ja noin 5 000 hengen kontrolliryhmään, jotka kaikki olivat samana ajankohtana työttömiä työnhakijoita, mutta eivät ole olleet työvoimakoulutuksessa.

Työvoimakoulutus on luokiteltu kuuteen perustyyppiin:

  • ammatillinen perus- ja uudelleenkoulutus
  • ammatillinen jatko- ja täydennyskoulutus
  • ammatillinen erityiskoulutus
  • yrittäjäkoulutus
  • ohjaava koulutus
  • ulkomaalaisille tarkoitettu koulutus

Työllistyminen koulutuksessa olleilla hieman valoisampi

Sekä työvoimakoulutuksessa olleiden, että kontrolliryhmän työmarkkina-asema on kahden seurantavuoden aikana parantunut. Ryhmien välillä on kuitenkin eroja siten, että ansiotyöhön sijoittuneita on koulutettujen ryhmässä oli aluksi vähemmän (20 % ja 24 %), mutta toisen vuoden lopulla enemmän kuin kontrolliryhmässä ( 45 % ja 41 %).

Alkupuolella tilanne on koulutuksessa olevilla heikompi, koska koulutuksessa ollessaan he tuskin kovin aktiivisesti samanaikaisesti hakevat töitä.

Kun ensimmäisen neljän kuukauden jaksolla työttöminä kummassakin ryhmässä oli 64-65 %, oli toisen seurantavuoden lopulla työttömiä koulutettujen ryhmässä enää 29 % ja kontrolliryhmässä 36 %. Koulutuksella on siis tutkimuksen mukaan työmarkkina-asemaa parantava merkitys. Toinen kysymys taas on, onko tulos toivotunlainen?

Yrittäjäkoulutus työllistää

Parhaiten ovat työllistyneet yrittäjäkoulutukseen osallistuneet miehet aloittamansa yritystoiminnan ansiosta. Seuraavaksi useimmin työllistyy ammatillisen perus- ja uudelleenkoulutuksen jälkeen.

Työttöminä olivat useimmiten taas ammatillisen erityistaitokoulutukseen, ohjaavan ja ulkomaalaiskoulutukseen osallistuneet.

Kun tarkastellaan koulutuksessa olleiden ja kontrolliryhmää niin, että lasketaan koko kahden vuoden jaksolta yhteen sekä työttömyys, että työssäoloaika, niin tulos on saman suuntainen; koulutus parantaa hieman työllistymismahdollisuuksia.

Edeltävällä noin kahden vuoden jaksolla oli työssäolon osuus koulutukseen osallistuneiden ryhmässä keskimäärin 52 % ja kontrolliryhmässä noin 54 %, mutta aleni seurantajaksolla koulutettujen ryhmässä 40 prosenttiin ja kontrolliryhmässä 35 prosenttiin. Työssäolon osuus työmarkkinapolulla on siis pienentynyt melko selvästi molemmissa ryhmissä, mutta koulutettujen ryhmässä hieman vähemmän.

Lopputuloksena Mikkonen toteaa, että koulutettujen ja kontrolliryhmän vertailu osoittaa, että työvoimakoulutus on kahden vuoden aikana lisännyt työssäoloa noin viidellä prosenttiyksiköllä ja vähentänyt työttömyyttä vastaavasti noin kuudella prosenttiyksiköllä.

Ammatillisen jatko- ja täydennyskoulutuksen tulokset ovat tutkijan mukaan vähemmän myönteiset. Vielä surkeammat tulokset noteeraa ammatillinen erityistaitokoulutus. Ylivoimaisesti parhaat tulokset saavutetaan yrittäjäkoulutuksella.

MAX MICKELSSON
13.6.1997


TALOUS -SIVULLE