Tulevaisuustyön pilottiprojektit vuosille 1997-1998Kansallinen Kokoomus r.p:n tulevaisuusohjelmatoimikunta julistaa Kokoomuksen paikallisyhdistysten ja kokoomuslaisten valtuustoryhmien haettavaksi Tulevaisuustyön pilottiprojektit vuosille 1997-1998.

Tulevaisuustyön pilottiprojektien tarkoituksena on konkretisoida puolueyhteisön tulevaisuustyötä paikallistason pitkäjänteiseksi poliittiseksi toiminnaksi. Tavoitteena on niinikään laatia sekä paikallisyhdistystasolla että valtuustoryhmätasolla konkreettiset tulevaisuusohjelmat.

Pilottiprojektien kesto on kaksi vuotta. Pilottiprojektien suunnnitteluvaihe on kevätkaudella 1997 ja varsinainen toteutusvaihe alkaa syyskaudesta 1997 kestäen syksyyn 1998.

Pilottiprojekteihin osallistuminen edellyttää paikallisyhdistyksiltä ja valtuustoryhmiltä itsenäisen työskentelyn ohella yhteensä 10-12 yhteistä istuntoa. Lisäksi pilottiprojektissa mukana olevien tulee osallistua projektin dokumentointiin ja seurantaan syyskaudella 1998, jotta toimivat ideat saadaan koko järjestökentän ja eri valtuustoryhmien käyttöön.

Kokoomuksen tulevaisuusohjelmatoimikunta tarjoaa tulevaisuustyön pilottiprojekteille projektin vetämiseen tarvittavan työpanoksen sekä vastaa projektien johtamisen kustannuksista ja tarvittavasta materiaalista työn toteuttamiseksi. Pilottiprojekteiksi valitaan enintään kaksi paikallisyhdistystä ja kaksi valtuustoryhmää.

Vapaamuotoiset hakemukset tulevaisuustyön pilottiprojekteiksi tulee toimittaa 7.2.1997 mennessä osoitteeseen:

Kokoomuksen tulevaisuusohjelmatoimikunta
Kansakoulukuja 3
00100 HELSINKI

Hakemuksissa tulee kirjoittaa minkälaisessa toimintaympäristössä paikallisyhdistys/valtuustoryhmä toimii ja perustella ytimekkäästi, mitä etuja ao. paikallisyhdistys/valtuustoryhmä tarjoaisi pilotointiin. Pilottiprojektit valitaan 19.2.1997.

Lisätietoja tulevaisuustyön pilottiprojekteista antavat Kokoomuksen tulevaisuusohjelmatoimikun-nasta puheenjohtaja Juha Rintamäki (puh. 09 - 693 81, fax 09 - 694 3702, sähköposti: Juha.Rintamaki@kokoomus.fi) ja sihteeri Antti Lavanti (puh. 09 - 693 81, fax 09 - 694 3702, sähköposti: Antti.Lavanti@kokoomus.fi).


OTSIKKOSIVULLE