Viikon varrelta - taloutta lyhyesti


Niinistö: Ensi vaalikaudella tuskin suurempia veronkevennyksiä

Kokoomuksen puheenjohtajan valtiovarainministeri Sauli Niinistön mielestä seuraavalla vaalikaudella on tuskin varaa sen suurempiin tuloveron kevennyksiin mitä kuluvalla vaalikaudella on tehty.

Niinistö kirjoittaa perjantaina ilmestyneessä Nykypäivässä, että kokoomuksen verotavoitteissa on maltti valttia jatkossakin. Niinistö huomauttaa, että kuluvan vaalikauden neljän prosentin kevennystavoitteeseen voi olla hankalaa päästä, jos talouden trendi taittuu.
- On syytä tunnustaa se tosiseikka, ettei ole poliittisesti kovin kestävää puhua kohtuuttoman suurista tuloveron kevennyksistä työssäkäyville korkean työttömyyden vallitessa, Niinistö kirjoittaa.

Hallitus päättää maaliskuun alussa vuosien 1999-2002 budjettikehyksistä. Niinistön mukaan kokoomus ei lähde mihinkään vaalibudjettiin. Niinistö pitää hyvänä, että myös kehysriihessä kokoontuisi kaikkien hallituspuolueiden edustajista koostuva nk. budjettikopla.


Teollisuustuotannon kasvu jatkuu

Teollisuustuotanto kasvoi marraskuussa 9,7 prosenttia verrattuna edellisvuoden marraskuuhun. Tilastokeskuksen mukaan eniten nousua oli metalliteollisuudessa, jonka tuotanto lisääntyi 14 prosenttia.

Metalliteollisuuden toimialoista sähköteknisiä tuotteita valmistettiin marraskuussa lähes viidennes enemmän kuin aiemmin. Puu- ja paperiteollisuuden tuotanto lisääntyi 12 prosenttia. Rakentamiseen liittyvät lasi-, savi- ja kivituotteiden valmistus lisääntyivät runsaat 16 prosenttia. Kustantaminen ja painaminen kasvoivat 11 ja huonekalujen valmistus seitsemän prosenttia. Myös kemianteollisuus kääntyi kasvuun syksyn korjausseisokkien jälkeen.

Tehdasteollisuuden kapasiteetista oli marraskuussa käytössä 90 prosenttia. Korkein kapasiteetti oli käytössä puu- ja paperiteollisuudessa eli 98 prosenttia. Metalliteollisuuden käyttöaste oli 91 prosenttia.

Teollisuustuotanto kasvoi kahdeksan prosenttia viime vuoden tammi-marraskuussa verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Eniten lisääntyi paperintuotanto eli 15 ja puutavaran tuotanto eli 14 prosenttia. Metallissa nousua oli 11 ja kemianteollisuudessa kaksi prosenttia.


Rata: Rahoitusvalvonta säilytettävä Suomen Pankissa

Rahoitustarkastus haluaa pankki- ja finanssivalvonnan säilytettäväksi Suomen Pankin yhteydessä, sanoo Ratan johtaja Kaarlo Jännäri valtiovarainministeriölle annetussa lausunnossa pankki- ja vakuutusvalvonnan organisointia koskevasta selvityksestä.

Jännärin mukaan Rahoitustarkastus yhtyy pitkälle selvitysmies Björn Wahlroosin esittämiin yleisiin valvontaa koskeviin periaatteisiin. Rahoitustarkastus pitää myös perusteltuna lainsäädännön valmistelun ja valvonnan erottamista toisistaan. Ratan mielestä rahoitusvalvonnan riippumattomuus voidaan parhaiten turvata säilyttämällä se Suomen Pankin yhteydessä.

Valtioneuvoston kanslia ei Rahoitustarkastuksen mukaan ole luonteva sijainti valvonnalle. Valtiovarainministeriö luottolaitosten omistajana ja merkittävänä toimijana markkinoilla taas on lausunnon mukaan on asemassa. joka aiheuttaa vaikeasti hallittavan kaksoisroolin.


Uusien asuntojen aloitukset 31 000 asuntoon

Uusien asuntojen aloitukset lisääntyivät Asuntorahaston arvion mukaan viime vuonna lähes kolmanneksella vuotta aiemmasta. Viime vuonna aloitettiin noin 31 000 uuden asunnon rakentaminen. Siitä valtion tukemaa tuotantoa oli noin 20 300 asuntoa. Vuotta aiemmin aloitettiin 23 564 asunnon ja vuonna 1995 yli 18 300 asunnon rakentaminen.

Valtion tukeman tuotannon osuus uusien asuntojen aloituksista oli lähes kaksi kolmasosaa. Valtion tukemasta tuotannosta arava-asuntojen aloituksia oli noin 11 600 ja korkotukiasuntoja noin 8 700. Viime vuonna valtion tukeman tuotannon painopiste oli vuokra-asunnoissa, joita aloitettiin noin 13 100. Asumisoikeusasuntoja aloitettiin 4 100, omakotitaloja 2 200 ja asunto-osakeyhtiöasuntoja noin 900.

Viime vuonna aloitetuista uusista asunnoista oli Asuntorahaston arvion mukaan rivi- ja kerrostaloja 21 000 ja omakotitaloja 10 000. Vapaarahoitteisia rivi- ja kerrostaloasuntoja aloitettiin viime vuonna 3 500 ja omakotitaloja 7 820. Vuotta aiemmin vapaarahoitteisten asuntojen aloitukset olivat 1 708 asuntoa ja 5 252 asuntoa.

Arava- ja korkotuettujen perusparannushankkeiden kokonaismäärä nousi viime vuonna 24 200 asuntoon. Siitä aravalainoituksen osuus oli noin 14 800 ja korkotukilainoituksen noin 9 400 asuntoa. Lähiökorjauksen pääseminen vauhtiin on edistänyt peruskorjaustoimintaa myös varsinaisten koelähiöiden ulkopuolella. Koealueille on tähän mennessä osoitettu valtion lainoitusta noin 750 miljoonaa markkaa. Sillä arvioidaan korjattavan noin 10 000 vuokra-asuntoa.


Motorola paransi tulostaan

Nokian kilpailijan Motorolan nettotulos loka-joulukuulta kasvoi vajaan kolmanneksen edellisen vuoden vastaavaan verrattuna. Yhtiön tulos kohosi 83 miljoonaa dollaria 321 miljoonaan dollariin eli noin 1,75 miljardiin markkaan.

Amerikkalaisen tietoliikennejätin tulos oli noususta huolimatta hieman pienempi Wall Streetin analyytikkojen odotuksiin nähden.

Motorola ilmoitti koko vuoden 1997 tuloksekseen 1,38 miljardia dollaria eli noin 7,5 miljardia markkaa. Edellisen vuoden tulos oli 1,24 miljardia dollaria eli noin 6,8 miljardia markkaa.


Suomalaisilla vahva usko talouden hyvään kehitykseen

Suomalaisten kuluttajien usko talouden kehitykseen on Euroopan unionin myönteisempiä. Suomea valoisammat näkyvät ovat vain Irlannissa. EU-maissa luottamus talouden kehitykseen on keskimäärin negatiivinen.

Tilastokeskuksen mukaan suomalaisten kuluttajien usko talouden suotuisaan kehitykseen jatkui koko viime vuoden. Tyytyväisimpiä olivat palkansaajat ja yrittäjät ja vähiten tyytyväisiä maatalousyrittäjät ja työttömät.

Reilu viidesosa kuluttajista arvioi joulukuussa, että oma talous on kohentunut ja että se paranee edelleen. Yli puolet suomalaisista arvioi, että maan talous on parantunut vuoden aikana. Lähes yhtä moni uskoi, että talous kehittyy hyvään suuntaan myös kuluvan vuoden aikana.

Kotitalouksien rahatilanne pysyi vakaana koko viime vuoden. Lähes joka toinen kotitalouksista ilmoitti joulukuussa, että menot ja tulot pysyivät tasapainossa. Vajaa puolet kotitalouksista oli pystynyt säästämään.

Joulukuussa viidestä kuuteen prosenttia kotitalouksista suunnitteli asunnon ostoa seuraavan vuoden kuluessa. Auton ostoa puolen vuoden kuluessa suunnitteli joka kymmenes.

Kaksi kolmesta kotitaloudesta aikoo säästää tänä vuonna. Heistä yli puolet aikoo säästää velkojen hoitamisen takia ja joka toinen pahojen päivien varalle. Yli joka kymmenes aikoo ottaa tänä vuonna lainaa.


Hämäläinen: Veronalennuksille tilaa

Suomen Pankin pääjohtajan Sirkka Hämäläisen mukaan valtion menoja on leikattava, jos ja kun veroja alennetaan. Hämäläinen oli maanantaisen Kauppalehden haastattelussa huolissaan siitä, ettei finanssipolitiikassa varauduta edessä oleviin veronalennuksiin.

Hämäläinen huomauttaa, että päätösperäinen finanssipolitiikka oli viime vuonna enintään neutraalia ja mahdollisesti jopa lievästi elvyttävää, vaikka kokonaistuotanto kasvoi viisi prosenttia tai ylikin. Hämäläisen mielestä niin kauan kuin kasvu jatkuu hyvänä tarvittaisiin tiukempia linjauksia julkisissa menoissa.

Koonnut: IA
15.1.1998


TALOUS -SIVULLE