Kokoomuksen mielestä EU:n direktiivitehtailua on rajoitettava

Niinistö haluaa tehokkaan ja toimivallaltaan rajoitetun EU:nKokoomuksen puheenjohtaja Sauli Niinistön mielestä EU:sta olisi kehitettävä tehokas ja toimivallaltaan rajoitettu unioni. Hän vaati myös loppua EU:n direktiivitehtailulle. Niinistö puhui Jyväskylässä Kokoomuksen eurovaalikampanjan avaustilaisuudessa.


Niinistön mukaan Euroopassa on kaksi poliittista liikettä, jotka keskeisesti määrittelevät Euroopan poliittisen suunnan. Toinen on keskusta-oikeistolainen liike, toinen sosialidemokraattinen liike.

- Euroopan yhdentymisen katsottiin aiemmin olevan ideologisesti neutraali ilmiö, joka ylittää perinteisen oikeisto-vasemmisto –asetelman.

- Tuon käsityksen mukaan yhteisö olisi edennyt kohti ”alati syvenevää unionia” ilman, että se joutuu kohtaamaan normaaleja jäsenmaissa ilmeneviä poliittisia jakolinjoja. Siis ilman ideologisia valintoja.

Niinistö katsoi, että nykysin kyse ei ole pelkästään valinnasta kansallisen suvereniteetin säilyttämisen ja ylikansallisen integraation syventämisen välillä.
- Euroopan integraation syvetessä ja levitessä uusille politiikan osa-alueille mukaan on nimittäin tullut ideologisten valintojen piiriin kuuluvia asioita.

- Euroopan parlamentin vaikutusvallan kasvu on osaltaan lisännyt unionin päätöksenteon demokraattisuutta. Integraatiopolitiikan syveneminen – erityisesti sosioekonomisten kysymysten nousu EU:n agendalle – on puolestaan luonut tarpeen puolueiden kautta erilaisia arvoja päätöksentekoon välittäville järjestelyille.

- Jäsenmaiden hallitusten edustajat ja Euroopan parlamentin jäsenet toimivat keskeisesti näiden arvojen kanavana.

- Puoluedemokratian suurin haaste onkin pitää hallinnassa unionin virkamiesvalta edistämällä jäsenmaiden kansalaisten, äänestäjien ja puolueiden jäsenistön välittämien arvojen mukaista politiikkaa.

Niinistön mielestä EU:n toimivallan on oltava tarkkaan rajattu. EU:n vastuulla on oltava vain sellaisia asioita, joiden hoitaminen yhteisötasolla antaa jäsenvaltioille todellista lisäarvoa.

- Niissä asioissa, joissa EU:lle on annettu toimivalta, sen on kyettävä toimimaan ja tekemään päätöksiä tehokkaasti. Käytännössä se merkitsee määräenemmistöpäätösten lisäämistä.

EU:n direktiivitehtailua rajoitettava

Paljon puhuttu ja usein naurettavuuksiin menevä EU:n direktiivitehtailu sai myös Niinistöltä kritiikkiä.
- Ei unionin tasolla tarvitse säädellä esimerkiksi pelastusrenkaiden valmistamisen yksityiskohdista. Riittää, että varmistetaan riittävät turvallisuus- ja toimivuusstandardit yhteisille markkinoille.

- Kieltojen, yksityiskohtiin menevän ohjauksen, vääristävän tukipolitiikan ja rajoitteiden avulla eurooppalaisille sisämarkkinoille luodaan helposti uusia jäykkyyksiä ja pidäkkeitä. Ne heikentävät maanosan kilpailukykyä ja vähentävät työpaikkoja, Niinistö huomautti.

Tämän sijasta Kokoomus haluaa Niinistön mukaan EU:n, joka lisää työllisyyttä ja kasvua.
- Niitä edistää parhaiten politiikka, jolla puretaan jäykkiä rakenteita, lisätään joustavuutta ja parannetaan Euroopan houkuttelevuutta sijoituskohteena.

Euron sisäänajo keskeisellä sijalla

Niinistön mukaan yhteisvaluutta euron sisäänajon jatkaminen on yksi Suomen EU-puheenjohtajuuskauden keskeisimmistä tehtävistä.

- Suomen ulkopoliittisen peruslinjan kehityksessä puheenjohtajuus merkitsee tietynlaista taitekohtaa. Se alleviivaa solidaarisuutta jäsenvaltioiden kesken ja Suomen sitoutumista unionin yhteisiin tavoitteisiin myös suhteessa kolmansiin maihin.

- Puheenjohtajamaana Suomi edustaa koko unionia muun muassa kansainvälisissä järjestöissä ja yleensä unionin ulkosuhteissa. Euron käyttöönoton myötä puheenjohtajamaan tulee edustaa unionia myös kansainvälisissä talouspoliittisissa huipputapaamisissa eli ns. G7-kokouksissa. Tästä on pidettävä kiinni.

Suomen puheenjohtakautena on myös tarkoitus antaa lisää sisältöä unionin pohjoiselle ulottuvuudelle ja yhteiselle Venäjä-strategialle.
- Ne ovat kumpikin Suomen kannalta tärkeitä EU:n yhteistä ulkopolitiikkaa vahvistavia käytännön toimia.

Niinistön mukaan myös Venäjä on parhaillaan laatimassa strategiaa suhteessa Euroopan unioniin.
- On tärkeätä, että EU:n ja Venäjän suhteita kehitetään molemminpuolisen vuoropuhelun pohjalta, Niinistö sanoi.

Taistelua järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan

Suomen puheenjohtajakaudella järjestettävä Tampereen Eurooppa-neuvoston kokous käsittelee mm. EU:n turvallisuuskysymyksiä. Asialistalla ovat järjestäytyneen rikollisuuden torjunta, maahanmuuttokysymykset ja oikeussuoja.

Niinistön mielestä EU:ssa, ja laajemminkin valtioiden välisessä yhteistyössä on välttämätöntä kiinnittää riittävää huomiota kansalaisten turvallisuuteen. Hänen mielestään kansainvälistymisen kielteiset lieveilmiöt on saatava kuriin.

- Tämä edellyttää entistä laajempaa ja tiiviimpää kansainvälistä yhteistyötä erityisesti huumerikollisuuden ja muun järjestäytyneen kansainvälisen rikollisuuden kitkemiseksi.

- Myös sisämarkkinoiden toimivuuden kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että rikollisjärjestöt eivät pääse ulosmittaamaan vapaan liikkuvuuden tuomia hyötyjä.

- Tämän vuoksi onkin oletettavissa, että Suomella on erittäin hyvät mahdollisuudet profiloitua EU-puheenjohtajuuskautensa aikana unionin sisäistä turvallisuutta edistävänä toimijana, Niinistö arvioi.

Laaja-alaista viranomaisyhteistyötä tarvitaan myös passivapaan Schengen-alueen toimivuuden parantamisessa.
- Europol, josta on kehitettävissä järeä työkalu näihin tarkoituksiin, täytyy saada toimimaan mahdollisimman kitkattomasti ja mahdollisimman pian, Niinistö sanoi.

Niinistön mukaan kansainvälisen yhteistyön ohessa tarvitaan myös määrätietoisia kansallisia otteita.
- Vaikka Suomi onkin kansainvälisessä vertailussa turvallinen maa, myös meillä on vakavia ongelmia.

- Huumausainerikollisuus on lisääntynyt huolestuttavasti ja siihen liittyy usein väkivalta- ja omaisuusrikoksia. Nuorisorikollisuus on jatkuvasti suuri ongelma, sillä nuorena opittua rikollista käyttäytymistä on myöhemmin vaikea kitkeä pois.

- Kansalaisten turvallisuudesta ja turvallisuuden tunteesta huolehtiminen on yksi yhteiskunnan keskeisimmistä tehtävistä. Siksi lainsäädännön kehittämisessä ja käytännön toimenpiteissä on annettava erityistä painoa toimenpiteille, joilla on merkitystä kansalaisten jokapäiväiseen elämään.

- Suhtautumisen väkivalta- ja huumerikoksiin on oltava yleisen oikeustajun mukaista ja riittävän ankaraa, jotta rikoslailla olisi todellista merkitystä rikosten ehkäisemisessä, Niinistö sanoi.

Niinistön puhe real audio -muodossa.

IA
23.5.1999


POLITIIKKA -SIVULLE