Verkkouutiset

Sisältö
Index
Pikauutiset
Pääkirjoitus
Politiikka
Talous
Ulkomaat
Kotimaa
Kolumnit
Ajassa
Ajanviete
Päivän sää
TV-ohjelmat
Arkisto
-------------

Viikon äänestysTietoyhteiskunta ja teknologia budjetin painopisteinäKoulutus, tietoyhteiskunta ja teknologia ovat ensi vuoden budjetin eräitä keskeisiä painopisteitä. Niihin liittyviä hankkeita löytyy jo useimpien ministeriöiden budjettiesityksistä.


Tavallista netin käyttäjää koskettaa sähköisen asioinnin ja palvelujen saatavuuden parantaminen. Hankkeissa on myös alueellisen tasavertaisuuden parantaminen tietoteknologian avulla.

Opetusministeriön hallinnonalalla tavoitteena on muun muassa vahvistaa kansallista innovaatiojärjestelmää huolehtimalla koulutuksen, tutkimuksen ja kulttuurin perusrahoituksesta ja säilyttämällä tutkimusrahoitus korkealla tasolla.

Koulutuksen, tieteen ja kulttuurin tietoyhteiskuntakehitystä edistetään muun muassa sisältötuotantohankkeilla. Myös opetuksen ja sivistyksen peruspalvelujen rahoituspohjaa vahvistetaan valtionosuuksia korottamalla. Lisäksi esiopetusjärjestelmä vakiinnutetaan.


Koulutukseen lisämiljardeja

Suurin määrärahanlisäys on yleissivistävän koulutuksen puolella, jossa rahaa on lisää tarjolla noin 1,3 miljardia markkaa. Hankkeisiin kuuluu muun muassa koulutuksen ja tutkimuksen tietostrategian toteutus ja erityisopetuksen laaja-alainen kehittämishanke.

Yliopistojen opetus ja tutkimusmäärärahoihin esitetään lisää 370 miljoonaa ja opintotukeen lisää noin 200 miljoonaa markkaa, opintorahan enimmäismäärät eivät kuitenkaan muutu. Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämistoimet suunnataan kehittämissuunnitelmassa määritellyille painoaloille, joita ovat mm. tietoteollisuus, opettajankoulutus, bioteknologia, liiketoimintaosaaminen, virtuaaliyliopisto ja tutkijakoulutus.

Opetushallituksen puolella painopisteitä ovat tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen opetuksessa sekä tietoyhteiskunnan lukutaitojen kehittäminen. Samoin aloitetaan perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelmien perusteiden uusimisen valmistelu.


Verkkotunnusten hallinnointia kehitetään

Liikenneministeriön tavoitteena on varmistaa tietoverkkojen teknillinen ja toiminnallinen avoimuus, kansainvälinen yhteentoimivuus ja korkea palvelutaso. Televerkkoja ja niihin liittyviä palveluita monipuolistetaan ja kehitetään edelleen kansainvälisesti korkeatasoisiksi samalla säilyttäen kuluttajan kannalta edullinen hintataso.

Postitoiminnassa varmistetaan hyvänlaatuiset ja kohtuuhintaiset palvelut. Tämä edellyttää mm. toiminnan liberalisoinnin jatkamista. Tavoitteena on, että rajoittamatonta postitoimintaa harjoittava yritys säilyttää postitoimipaikkojen lukumäärän nykyisellä tasolla ja jokaisessa kunnassa on postitoimipaikka.

Internetin FI-maatunnukseen perustuvien suomalaisten verkkotunnusten hallinnointia kehitetään nimenhaltijoiden oikeudet huomioiden. Tavoitteena on mahdollistaa tunnusten laaja-alainen ja asiakastarpeisiin perustuva käyttö. Hallinnoinnissa varaudutaan sopeutumaan Internetin kehityksen edellyttämiin lainsäädäntö- ja toimintamallimuutoksiin


Tietotekniikkaa tasapuolisesti

Sosiaali- ja terveysministeriö luettelee sosiaaliturvan haasteiksi talouskehityksen tasoon, pitkäaikaistyöttömyyteen, syrjäytymiseen, väestön ikääntymiseen, uuden teknologian käyttöönottoon sekä sosiaaliturvan kestävään rahoitukseen liittyvät seikat.

Ministeriö ehdottaa myös 30 miljoonaa markkaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän kehittämiseen tietoteknologian avulla ja tietoteknologian hyödyntämisen edellyttämän infrastruktuurin rakentamiseen.

Määräraha on osa valtioneuvoston ns. tulevaisuuspakettia. Sen tavoitteena on tietoteknologian hyväksikäyttöä tehostamalla parantaa palvelujen tasavertaista saatavuutta ja laatua sekä tukea omatoimisuutta, kotona asumista ja itsenäistä suoriutumista. Tavoitteena on myös varmistaa, että uuden tietoteknologian käyttöönotto toteutuu tasapuolisesti koko maassa.

Sisäasiainministeriön budjettiesityksessä sähköistä asiointia otetaan hallinnossa käyttöön palvelujen saatavuuden, laadun ja asiakaslähtöisyyden parantamiseksi. Tämä edellyttää henkilöiden sähköiseen tunnistamiseen liittyvien varmennepalvelujen antamista ja valtion sähköisen henkilökortin laaja-alaista käyttöönottoa sekä julkisten palvelujen viemistä verkkoihin. Verkkopalveluita lisätään myös kihlakunnanvirastoissa ja seudullisten tietoverkkojen syntymistä edistetään.

Oikeusministeriö puolestaan haluaisi parantaa internetissä kaikkien saatavilla maksutta olevaa säädöstietopankki Finlexiä ottamalla käyttöön ajantasaisena toimitettava lainsäädäntötietokanta. Se, että tiedonhakija nykyisin joutuu itse päivittämään verkosta löytämänsä säädökset, hankaloittaa säädöstietopankin käyttöä, todetaan oikeusministeriön budjettitiedotteessa.


Teknologia painopisteenä

Kauppa- ja teollisuusministeriössä teknologiapolitiikka on keskeisimpiä painopisteitä vuonna 2001. Määrärahalisäystä esitetään 200 miljoonaa markkaa.

Tavoitteena on valtion ja yksityisen sektorin yhteisin toimenpitein pyrkiä turvaamaan tutkimus- ja kehitystyön kokonaispanostus vähintään nykytasolla. Tutkimus- ja kehityspanostuksen resursseja kohdennetaan myös tuotteistamiseen, tuotteiden kaupallistamiseen ja yritysten kansainvälistymiseen.

Teknologista osaamista hyödynnetään entistä voimakkaammin alueiden tasapainoisessa kehittämisessä ja yritystoiminnan monipuolistamisessa. Erityistä huomiota kiinnitetään tutkimustulosten kaupalliseen hyödyntämiseen.

Tutkimus- ja kehityspanosten laadullista arviointia tehostetaan sekä seurataan toiminnan tuloksellisuutta. Koulutusjärjestelmän ja elinkeinoelämän yhteyksiä tehostetaan tietoyhteiskuntakehityksen vahvistamiseksi.

Teknologiapolitiikkaan liittyy myös kansainvälinen millenium-palkinto, johon on varattu miljoonan euron eli vajaan kuuden miljoonan markan määräraha valtioneuvoston kanslian määrärahoista. Palkinto annetaan henkilölle, yhteisölle tai projektille tunnustuksena tulevaisuuteen suuntautuvasta, teknologiaan pohjautuvasta ja laajasti vaikuttavasta innovaatiosta, joka edistää elämisen laatua ja humaaneja yhteiskunnallisia arvoja.

Ministeriöiden budjettiesitykset verkossa:

Valtioneuvoston kanslia
Ulkoministeriö
Oikeusministeriö
Sisäministeriö
Puolustusministeriö
Opetusministeriö
Maa- ja metsätalousministeriö
Liikenneministeriö
Kauppa- ja teollisuusministeriö
Sosiaali- ja terveysministeriö
Työministeriö
Ympäristöministeriö

PETE PAKARINEN
21.07.2000


Politiikka -sivulle